پروپوزال "شرکت تیران تونل بیستون" - نظام سلامت سنجی بازاریابی و فروش

قرارداد "گروه تولیدی صنعتی رای لد" - نظام سلامت سنجی بازاریابی و فروش

قرارداد "شرکت ایران کانکس" - پیاده سازی نظام بازاریابی و فروش